Wskazówki dotyczące zakupów

Zakupy w Sklepie Internetowym Gorenje są łatwe i bezpieczne. Przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy zakupów zapewniając na każdym kroku odpowiednią pomoc. Jeżeli podczas dokonywania zakupów natrafisz na jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 22 738 32 01 lub drogą mailową na adres elektroniczny sklep@gorenje.pl.

Do koszyka

 • Wybierz produkt, który chcesz kupić i kliknij na symbol "Do koszyka"
 • Zawartość koszyka można przeglądać, zmieniać ilość znajdujących się w nim produktów lub usunąć produkt. Jeśli chcesz dodać nowe produkty do koszyka, kliknij na »Zakupy«.
  Produkty dodane do koszyka pozostaną w nim do czasu skompletowania zamówienia lub usunięcia z koszyka. W każdej chwili możesz powrócić do zakupów, przy czym wybrane wcześniej produkty pozostaną w koszyku.

Przejrzyj produkty umieszczone w koszyku

 • Przejrzyj produkty umieszczone w koszyku z zamiarem ich zakupu. Możesz też usunąć produkty z koszyka lub zmienić ich ilość.

Potwierdź zamówienie

 • Kiedy masz już w koszyku wszystkie produkty, które zamierzasz zamówić, kliknij na ikonę »Dalej«. W następnym etapie musisz się zarejestrować lub lub zalogować do systemu. Jeżeli dokonywałeś już zakupów w Sklepie Internetowym Gorenje i jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, zaloguj się przy pomocy adresu e-mail i hasła. Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany, rejestracja odbędzie się automatycznie podczas dokonywania pierwszego zakupu. Wszystkie informacje dotyczące rejestracji zostaną przesłane na Twój e-mail.
 • Następnym krokiem jest »Edycja danych«. Na tym etapie należy wprowadzić/przejrzeć dane dotyczące dostawy i wybrać metodę płatności. Zarejestrowani użytkownicy powinni sprawdzić zapisane dane kontaktowe.
 • Następnym krokiem jest sprawdzenie i potwierdzenie zamówienia. Należy sprawdzić wszystkie wprowadzone dane i zamówienie. Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych potwierdź i wyślij zamówienie klikając na ikonę »Potwierdź zamówienie«.

Płatność

 • Potwierdzenie złożenia zamówienia otrzymasz drogą mailową na swój adres internetowy. Dalsze kroki uzależnione są od metody płatności:
  Przedpłata: wraz z potwierdzeniem zamówienia prześlemy na Twój adres internetowy fakturę pro-forma. Towar jest wysyłany po uregulowaniu należności. Przed dostarczeniem przesyłki kurier skontaktuje się z Tobą telefonicznie i poinformuje o przewidywanym czasie dostawy.
 • Wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia otrzymasz na swój adres internetowy. O aktualnym statusie zamówienia będziesz regularnie informowany drogą mailową. Wszystkie informacje możesz również śledzić w zakładce Mój Profil.

 

Metody płatności 

 

Przedpłata: płatności możesz dokonać w systemie przedpłaty. Na adres internetowy odbiorcy wysłana zostanie autoodpowiedź zawierająca wszystkie dane niezbędne do dokonania płatności. Po zaksięgowaniu środków na naszym rachunku bankowym towar zostanie wysłany pod wskazany adres dostawy wraz z paragonem. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

 

Zwrot produktu

 

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. Odstąpienie od umowy należy zgłosić pisemnie na adres sklep@gorenje.pl. W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia odstąpienia od umowy kupujący musi dokonać zwrotu towaru. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. Zwrócone produkty nie mogą nosić śladów użytkowania, nie mogą być uszkodzone i muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu. Sprzedający zwraca koszty zakupu (cena produktu wraz z kosztami dostawy) w najkrótszym możliwym czasie, najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Kupujący dokonuje zwrotu towaru na adres: Gorenje Polska Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 159.

Do czasu uiszczenia pełnej należności za zamówione produkty ich właścicielem pozostaje Gorenje, nawet jeżeli produkty te zostaną wcześniej dostarczone kupującemu.

 

Gwarancja 

 

 • Gwarant, tj. Gorenje-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki (dalej jako „Gwarant”), udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionego i użytkowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej urządzenia w okresie 2 lat od daty zakupu. Terytorialny zakres ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwie domowym oraz do celu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Urządzenia chłodnicze służą do przechowywania wyłącznie artykułów spożywczych. Eksploatacja urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji.
 • Usterka urządzenia wynikająca z winy Producenta zostanie w okresie gwarancji usunięta bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Gwaranta i udostępnienia urządzenia do naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od Producenta, termin naprawy może zostać odpowiednio przedłużony o okres niezbędny do sprowadzenia tych części. Przed dni robocze rozumie się kolejne dni od poniedziału do piątku z wyłączniem dni ustawowo wolnych od pracy. Urządzenia o wadze do 20 kg takie jak kuchenka mikrofalowa, odkurzacz, robot kuchenny, opiekacz itp. (z wyjątkiem urządzeń do zabudowy np. okap kuchenny, płyta ceramiczna), Nabywca ma obowiązek dostarczyć do wskazanego przez Gwaranta Autoryzowanego Punktu Serwisowego we własnym zakresie i na własny koszt, wraz z Certyfikatem Gwarancyjnym (Kartą Gwarancyjną) i dowodem zakupu. Termin naprawy biegnie od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu.
 • Wszelkie naprawy i przeróbki urządzenia dokonywane przez inne podmioty niż Autoryzowane Punkty Serwisowe skutkują utratą uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
 • Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
  - przygotowania instalacji elektrycznej, wodnej lub gazowej do montażu urządzenia, specjalistycznego podłączenia urządzenia, zmiany kierunku otwierania drzwi w urządzeniach chłodniczych, demontażu fabrycznych blokad transportowych w pralkach, przystosowania urządzenia do lokalnych warunków eksploatacji, np. wymiana dysz w urządzeniach gazowych, itp.
  - części eksploatacyjnych łatwo zużywalnych jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, uczczelki, szczotki silnikowe oraz węże ssące do odkurzaczy itp.,
  - napraw uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego montażu lub eksploatacji niezgodnej z zaleceniami instrukcji obsługi lub niezgodnej z przeznaczeniem urządzenia,
  - napraw uszkodzeń będących następstwem zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada Producent, Gwarant ani sprzedawca, takich jak uszkodzenia termiczne, chemiczne i mechaniczne elementów urządzenia, w szczególności powierzchni lakierowanych, szkła oraz elementów plastikowych,
  - napraw uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania niewłaściwych środków czyszczących lub eksploatacyjnych,
  - różnic w odcieniach kolorystycznych urządzeń.
 • Podstawę uprawnień gwarancyjnych stanowi dowód zakupu, łącznie z Certyfikatem Gwarancyjnym (Kartą Gwarancyjną). UWAGA: Usunięcie lub uszkodzenie tabliczki znamionowej umieszczonej na urządzeniu powoduje utratę gwarancji.
 • Kuchnie i płyty grzewcze elektryczne niewyposażone fabrycznie w przewód zasilającywymagają instalacji elektrycznej jedno- lub wielo-fazowej, przygotowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Specjalistyczne podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji elektrycznej przeprowadza wyłącznie Autoryzowany Punkt Serwisowy lub instalator z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Brak wpisu instalatora Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi potwierdzającego podpisem i pieczęcią datę oraz przeprowadzenie podłączenia w Certyfikacie Gwarancyjnym (Karcie Gwarancyjnej) powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
 • Kuchnie i płyty grzewcze gazowe wymagają specjalistycznego podłączenia do instalacji gazowej i pomiaru szczelności połączeń. Specjalistyczne podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji gazowej przeprowadza wyłącznie Autoryzowany Punkt Serwisowy lub instalator z odpowiednimi uprawnieniami gazowymi. Brak wpisu instalatora Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami gazowymi potwierdzającego podpisem i pieczęcią datę oraz przeprowadzenie podłączenia w Certyfikacie Gwarancyjnym (Karcie Gwarancyjnej) powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
 • Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, jeżeli w okresie gwarancji zostanie wykonanych pięć istotnych napraw, a urządzenie nadal będzie wykazywało istotne wady potwierdzone przez Autoryzowany Punkt Serwisowy. Nieskorzystanie przez nabywcę z uprawnienia do naprawy lub wymiany urządzenia skutkuje wygaśnięciem uprawnień z gwarancji.
 • Gwarancja na sprzedane urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), a także uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Roszczenia i zgłoszenia z tytułu gwarancji należy kierować do: Gorenje-Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Infolinia: 801 002 350 czynna w dni powszednie w godzinach 9-17.

 

Dostawa

 

Sklep Internetowy Gorenje dostarcza zamówiony towar (dostawa płatna według regulaminu) pod wskazany adres na terytorium Polski. Kurier realizujący przesyłkę skontaktuje się wcześniej telefonicznie, aby ustalić dokładny czas dostawy.

Dostawa urządzeń odbywa się wyłącznie w dni robocze. Jeżeli zamówiony produkt znajduje się w magazynie, przesyłka dostarczana jest najpóźniej w przeciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przez kupującego potwierdzenia elektronicznego o wysyłce towaru; w przeciwnym razie termin realizacji jest odpowiednio dłuższy.

Zakupiony towar dostarczamy pod wskazany adres do miejsca, które jest dostępne dla samochodu dostawczego. Usługa nie obejmuje wniesienia produktów do mieszkania ani ich instalacji. Jeżeli kupujący nie jest obecny podczas dostawy towaru, produkty w jego imieniu może odebrać pełnoletnia osoba, która zamieszkuje z kupującym w tym samym gospodarstwie domowym, ewentualnie inna osoba posiadająca upoważnienie do odbioru. Odbiór towaru musi zostać pokwitowany na formularzu dostawy własnoręcznym podpisem odbierającego z podaniem imienia, nazwiska, daty odbioru i ewentualnie stosunku pokrewieństwa do kupującego.

 

Bezpieczeństwo 

 

Podczas dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych kupującego i przebiegu operacji płatności. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpiecznej transmisji danych i przechowywania danych osobowych i zamówień.