Gwarancja

Ogólne zasady gwarancji

 

 1. Gwarant, tj. Gorenje-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki (dalej jako „Gwarant”), udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionego i użytkowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej urządzenia w okresie 2 lat od daty zakupu. Terytorialny zakres ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwie domowym oraz do celu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Urządzenia chłodnicze służą do przechowywania wyłącznie artykułów spożywczych. Eksploatacja urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji.
 3. Usterka urządzenia wynikająca z winy Producenta zostanie w okresie gwarancji usunięta bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Gwaranta i udostępnienia urządzenia do naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od Producenta, termin naprawy może zostać odpowiednio przedłużony o okres niezbędny do sprowadzenia tych części. Przed dni robocze rozumie się kolejne dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Urządzenia o wadze do 20 kg takie jak kuchenka mikrofalowa, odkurzacz, robot kuchenny, opiekacz itp. (z wyjątkiem urządzeń do zabudowy np. okap kuchenny, płyta ceramiczna), Nabywca ma obowiązek dostarczyć do wskazanego przez Gwaranta Autoryzowanego Punktu Serwisowego we własnym zakresie i na własny koszt, wraz z Certyfikatem Gwarancyjnym (Kartą Gwarancyjną) i dowodem zakupu. Termin naprawy biegnie od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu.
 5. Wszelkie naprawy i przeróbki urządzenia dokonywane przez inne podmioty niż Autoryzowane Punkty Serwisowe skutkują utratą uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
 6. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
  - przygotowania instalacji elektrycznej, wodnej lub gazowej do montażu urządzenia, specjalistycznego podłączenia urządzenia, zmiany kierunku otwierania drzwi w urządzeniach chłodniczych, demontażu fabrycznych blokad transportowych w pralkach, przystosowania urządzenia do lokalnych warunków eksploatacji, np. wymiana dysz w urządzeniach gazowych, itp.
  - części eksploatacyjnych łatwo zużywalnych jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, uszczelki, szczotki silnikowe oraz węże ssące do odkurzaczy itp.,
  - napraw uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego montażu lub eksploatacji niezgodnej z zaleceniami instrukcji obsługi lub niezgodnej z przeznaczeniem urządzenia,
  - napraw uszkodzeń będących następstwem zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada Producent, Gwarant ani sprzedawca, takich jak uszkodzenia termiczne, chemiczne i mechaniczne elementów urządzenia, w szczególności powierzchni lakierowanych, szkła oraz elementów plastikowych,
  - napraw uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania niewłaściwych środków czyszczących lub eksploatacyjnych, - różnic w odcieniach kolorystycznych urządzeń.
 7. Podstawę uprawnień gwarancyjnych stanowi dowód zakupu, łącznie z Certyfikatem Gwarancyjnym (Kartą Gwarancyjną). UWAGA: Usunięcie lub uszkodzenie tabliczki znamionowej umieszczonej na urządzeniu powoduje utratę gwarancji.
 8. Kuchnie i płyty grzewcze elektryczne niewyposażone fabrycznie w przewód zasilającywymagają instalacji elektrycznej jedno- lub wielo-fazowej, przygotowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Specjalistyczne podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji elektrycznej przeprowadza wyłącznie Autoryzowany Punkt Serwisowy lub instalator z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Brak wpisu instalatora Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi potwierdzającego podpisem i pieczęcią datę oraz przeprowadzenie podłączenia w Certyfikacie Gwarancyjnym (Karcie Gwarancyjnej) powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
 9. Kuchnie i płyty grzewcze gazowe wymagają specjalistycznego podłączenia do instalacji gazowej i pomiaru szczelności połączeń. Specjalistyczne podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji gazowej przeprowadza wyłącznie Autoryzowany Punkt Serwisowy lub instalator z odpowiednimi uprawnieniami gazowymi. Brak wpisu instalatora Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami gazowymi potwierdzającego podpisem i pieczęcią datę oraz przeprowadzenie podłączenia w Certyfikacie Gwarancyjnym (Karcie Gwarancyjnej) powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
 10. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, jeżeli w okresie gwarancji zostanie wykonanych pięć istotnych napraw, a urządzenie nadal będzie wykazywało istotne wady potwierdzone przez Autoryzowany Punkt Serwisowy. Nieskorzystanie przez nabywcę z uprawnienia do naprawy lub wymiany urządzenia skutkuje wygaśnięciem uprawnień z gwarancji.
 11. Gwarancja na sprzedane urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), a także uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 12. Roszczenia i zgłoszenia z tytułu gwarancji należy kierować do: Gorenje-Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Infolinia: 801 002 350 czynna w dni powszednie w godzinach 9-17.

10 lat gwarancji na silnik inwerterowy PowerDrive

Warunki gwarancji na urządzenia sprzedawane w Polsce

Pralki Gorenje SensoCare są niezwykle trwałe. Dzięki innowacyjnej technologii Inwerter PowerDrive otrzymasz dodatkową 10-letnią gwarancję na silnik.