Gwarancja


Ogólne zasady gwarancji

 1. Gwarant, tj. Gorenje-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki (dalej jako „Gwarant”), udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionego i użytkowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej urządzenia w okresie 2 lat od daty zakupu. Terytorialny zakres ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza gwarancja obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego marki Gorenje i Hisense (tzw. małe i duże AGD), dalej „Urządzenia”, na które została udzielona gwarancja i do których zostały dołączone niniejsze Ogólne zasady gwarancji.
 2. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwie domowym oraz do celu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Urządzenia chłodnicze służą do przechowywania wyłącznie artykułów spożywczych. Eksploatacja urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji.
 3. Usterka urządzenia wynikająca z winy Producenta zostanie w okresie gwarancji usunięta bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Gwaranta i udostępnienia urządzenia do naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od Producenta, termin naprawy może zostać odpowiednio przedłużony o okres niezbędny do sprowadzenia tych części. Przez dni robocze rozumie się kolejne dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. W przypadku Urządzeń o wadze do 20 kg (takich jak kuchenka mikrofalowa, odkurzacz, robot kuchenny, opiekacz, itd. - za wyjątkiem jednak urządzeń do zabudowy jak np. okap kuchenny, płyta ceramiczna) Nabywa zobowiązany jest skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym Gwaranta w celu ustalenia szczegółów udostępnienia Urządzenia do naprawy. Nabywca ma prawo dostarczyć ww. Urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego wskazanego przez Gwaranta we własnym zakresie i na własny koszty co pozwoli przyspieszyć czynności gwarancyjne. Termin naprawy biegnie od dnia udostępnienia Urządzenia Gwarantowi (tj. Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu).
 5. Wszelkie naprawy i przeróbki urządzenia dokonywane przez inne podmioty niż Autoryzowane Punkty Serwisowe skutkują utratą uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
 6. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
  - przygotowania instalacji elektrycznej, wodnej lub gazowej do montażu urządzenia, specjalistycznego podłączenia urządzenia, zmiany kierunku otwierania drzwi w urządzeniach chłodniczych, demontażu fabrycznych blokad transportowych w pralkach, przystosowania urządzenia do lokalnych warunków eksploatacji, np. wymiana dysz w urządzeniach gazowych, itp.
  - części eksploatacyjnych łatwo zużywalnych jak : żarówki, bezpieczniki, filtry, uszczelki, szczotki silnikowe oraz węże ssące do odkurzaczy itp.,
  - napraw uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego montażu lub eksploatacji niezgodnej z zaleceniami instrukcji obsługi lub niezgodnej z przeznaczeniem urządzenia,
  - napraw uszkodzeń będących następstwem zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada Producent, Gwarant ani sprzedawca, takich jak uszkodzenia termiczne, chemiczne i mechaniczne elementów urządzenia, w szczególności powierzchni lakierowanych, szkła oraz elementów plastikowych, napraw uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania niewłaściwych środków czyszczących lub eksploatacyjnych, - różnic w odcieniach kolorystycznych urządzeń.
 7. Podstawę uprawnień gwarancyjnych stanowi dowód zakupu, łącznie z Certyfikatem Gwarancyjnym (Kartą Gwarancyjną). UWAGA: Usunięcie lub uszkodzenie tabliczki znamionowej umieszczonej na urządzeniu powoduje utratę gwarancji.
 8. Kuchnie i płyty grzewcze elektryczne niewyposażone fabrycznie w przewód zasilający wymagają instalacji elektrycznej jedno- lub wielo-fazowej, przygotowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Specjalistyczne podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji elektrycznej przeprowadza wyłącznie Autoryzowany Punkt Serwisowy lub instalator z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Brak wpisu instalatora Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi potwierdzającego podpisem i pieczęcią datę oraz przeprowadzenie podłączenia w Certyfikacie Gwarancyjnym (Karcie Gwarancyjnej) powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
 9. Kuchnie i płyty grzewcze gazowe wymagają specjalistycznego podłączenia do instalacji gazowej i pomiaru szczelności połączeń. Specjalistyczne podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji gazowej przeprowadza wyłącznie Autoryzowany Punkt Serwisowy lub instalator z odpowiednimi uprawnieniami gazowymi. Brak wpisu instalatora Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami gazowymi potwierdzającego podpisem i pieczęcią datę oraz przeprowadzenie podłączenia w Certyfikacie Gwarancyjnym (Karcie Gwarancyjnej) powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
 10. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, jeżeli w okresie gwarancji zostanie wykonanych pięć istotnych napraw, a urządzenie nadal będzie wykazywało istotne wady potwierdzone przez Autoryzowany Punkt Serwisowy. Nieskorzystanie przez nabywcę z uprawnienia do naprawy lub wymiany urządzenia skutkuje wygaśnięciem uprawnień z gwarancji.
 11. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu (Nabywcy) z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a niniejsza gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 12. Roszczenia i zgłoszenia z tytułu gwarancji należy kierować do: Gorenje-Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Infolinia: 801 002 350 czynna w dni powszednie w godzinach 9-17.

 


10 lat gwarancji na silnik inwerterowy PowerDrive

Warunki gwarancji na urządzenia sprzedawane w Polsce

Pralki Gorenje SensoCare są niezwykle trwałe. Dzięki innowacyjnej technologii Inwerter PowerDrive otrzymasz dodatkową 10-letnią gwarancję na silnik.