REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „GDZIE KUPIĆ” (zwanej dalej: „Akcją”) jest Gorenje Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000072263, NIP: 521-05-24-350, REGON: 011096081 (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2.  Na potrzeby niniejszego regulaminu, niżej wskazanym pojęciom przypisuje się odpowiednio następujące znaczenie:
 • dystrybutor - dystrybutor produktów marki Gorenje dokonujący zakupu produktów bezpośrednio od Gorenje Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • sieć sklepów – dystrybutor posiadający sieć minimum 20 sklepów stacjonarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zasięg ogólnopolski – dystrybutor posiadający sklepy stacjonarne w co najmniej 6 województwach w Polsce; ekspozycja produktów marki Gorenje –
 • ekspozycji produktów marki Gorenje w sklepach stacjonarnych dystrybutora.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dedykowana dla dystrybutorów posiadających sklepy stacjonarne o zasięgu ogólnopolskim posiadający ekspozycję produktów marki Gorenje.
 2. W Akcji mogą brać udział wyłącznie podmioty spełniający łącznie następujące warunki:
  -jest dystrybutorem,
  -posiada sieć sklepów,
  -o zasięgu ogólnopolskim,
  -posiadający ekspozycję produktów marki Gorenje.
 3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w akcji należy przesłać e-mailem na adres Organizatora: gorenje@gorenje.pl wraz z informacją potwierdzającą spełnienie warunków udziału w Akcji wskazanych w § 2 ust. 2 (dalej jako: „Zgłoszenie”).
 4. Wysłanie wiadomości e-mail zawierającej Zgłoszenie jest równoznaczne z:
  -zaakceptowaniem przez podmiot wysyłający zgłoszenie warunków Akcji określonych w niniejszym regulaminie;
  -wyrażeniem zgody przez podmiot wysyłający zgłoszenie na wykorzystanie przez Organizatora logo tego podmiotu (dalej jako: „logo”) w celach związanych z prowadzoną Akcją, przy czym osoba reprezentująca ten podmiot potwierdza, że przedmiotowa zgoda może zostać udzielona.
 5. Tylko podmioty, które spełnią warunki określone niniejszym Regulaminie mają prawo do udziału w Akcji. Organizator ma prawo do niedopuszczenia do udziału bądź wykluczenia z udziału w Akcji podmiotów niespełniających warunków niniejszego Regulaminu.

 

Zasady Akcji

 1. Akcja rozpoczyna się w dniu 18.06.2015 roku i trwa bezterminowo. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Akcji poprzez podanie informacji na stronie internetowej Organizatora: www.gorenje.pl, bez uprzedzenia.
 2. Akcja polega na umieszczeniu na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.gorenje.pl logo podmiotu biorącego udział w Akcji.
 3. Logo zostanie umieszczony przy produktach marki Gorenje oferowanych przez Organizatora.
 4. Logo będzie pełniło rolę odnośnika (hiperłącza) do sklepu internetowego podmiotu biorącego udział w Akcji i umożliwi sprawdzenie potencjalnemu kupującemu dostępności danego produktu marki Gorenje w sklepie internetowym podmiotu biorącego udział w Akcji, przy czym logo uwidoczni się dopiero po kliknięciu przycisku „GDZIE KUPIĆ” umieszczonego przy danym produkcie marki Gorenje.

 

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym podmiotom biorącym udział w Akcji pod adresem:
  -Organizatora: Ożarów Mazowiecki (05-850), ul. Poznańska 159,
  -strony internetowej: www.gorenje.pl
 2. Organizator ma prawo zmienić treść regulaminu lub zakończyć okres trwania Akcji w każdym czasie poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.gorenje.pl
 3. Wiążących interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje niezwłocznie Organizator na wniosek wysłany na adres e-mail: gorenje@gorenje.pl